"CHASYDZI" Robert Podkulski – wernisaż 20.02.2012 r. godz. 18.00